دیجی سایت

شنبه 18 آذر 1396

مدرت و برنامه رز انرژ

نویسنده: gobuyget gobuyget   

مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مدیریت و برنامه ریزی انرژی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 29 به نام خدا مقدمه مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی با هدف كلی توسعه فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف مدیریت سیستم های انرژی، اقدام به انجام دادن اولین تحقیق بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی كرده است. امید است با انجام دادن این چنین تحقیق هایی كه منجر به ایجاد ارتباط هر چه بیشتر با سایر...ادامه و دانلود

مقاله درباره. اسلام

مقاله درباره. اسلام لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 اسلام اسلام، به عنوان یكی از مترقیترین دینهای الهی، از چنان استحكام و قوام ساختاریافتهای برخوردار است كه از سوی نخبگان و بزرگان دانشهایی مانند مردمشناسی، دینشناسی، جامعهشناسی و سایر مظاهر فرهنگ كنونی بشری، به عنوان یك تمدن كامل و مستقل شناخته میشود؛ تمدنی كه حتی بزرگترین فیلسوفان جهان، و بهطور انحصاری فلاسفهی غربی، بر آن صحه گذاشتهاند، چنان كه هگل از فرهنگ اسلامی...

تحقیق در مورد لباس و پوشش در سیره نبوى

تحقیق در مورد لباس و پوشش در سیره نبوى لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن .doc : لباس و پوشش در سیره نبوى لباس,براى پوشاندن بدن و حفظ آن از سرما و گرما و آلودگى و مایه ى آبرو و آراستگى انسان است. تبدیل آن به وسیله ى تفاخر و تجمل و ارزش...

مقاله درباره. اسلام 15 ص

مقاله درباره. اسلام 15 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 اسلام، به عنوان یكی از مترقیترین دینهای الهی، از چنان استحكام و قوام ساختاریافتهای برخوردار است كه از سوی نخبگان و بزرگان دانشهایی مانند مردمشناسی، دینشناسی، جامعهشناسی و سایر مظاهر فرهنگ كنونی بشری، به عنوان یك تمدن كامل و مستقل شناخته میشود؛ تمدنی كه حتی بزرگترین فیلسوفان جهان، و بهطور انحصاری فلاسفهی غربی، بر آن صحه گذاشتهاند، چنان كه هگل از فرهنگ...

مدیریت سازمانی

مدیریت سازمانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 63 مقدمه مدخلی بر مفهوم مدیریت شاید یكی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است كه مأموریتها و اهداف سازمانها تحقق می یابند. از منابع و امكانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید. مدیران در انجام وظایف خود فرایندی را...

تحقیق در مورد لا الله الا الله محمد رسول الله 14 ص

تحقیق در مورد لا الله الا الله محمد رسول الله 14 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 22 صفحه قسمتی از متن .doc : لا الله الا الله محمد رسول الله بنام خداوند درهم كوبنده ستمگران آیات مرتبط با كسانیكه «سد راه الهی » می شوند سوره نساء آیات 159 الی 161 و از اهل كتال ،...

مقاله درباره. اسكارنی میر

مقاله درباره. اسكارنی میر لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 اسكارنی میر آرشیتكت برزیلی اسكارنی میر در پانزده دسامبر1907 در منطقة پر شیب تپة ریود جانروی برزیل بدنیا آمد. و از آن سپس در آن منطقه شروع به كار كرد. البته همراه با گهگاهی سرزدن به ایتالیا و فرانسه. در سال 1934 از دانشكدة ملی بلاس آرتز در ریوجانرو فارغ التحصیل شد. این آرشیتكت نامی در طی دوران دانشجویی در ادارة لوسیاكستا مشغول...

تحقیق در مورد كودهای مناسب برای شالیزار

تحقیق در مورد كودهای مناسب برای شالیزار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 8 صفحه قسمتی از متن .doc : كودهای مناسب برای شالیزار كودهایی كه در مزارع شالیكاری بكار میرود عبارتند از: كودهای سبز، كودهای دامی و كودهای شیمیایی. این كودها را باید در موقع مناسب به خاك اضافه كرد. اصولاً خاكی كه كمتر از 2 درصد...

دانلود فایل گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره ..

دانلود فایل گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره .. تولید كنسرو رب گوجه فرنگی (گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره) فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:168 بخش اول تولید كنسرو رب گوجه فرنگی ( گزارش از شركت صنایع غذایی گلستان عصاره ) بخش اول : مقدمه : غذا به عنوان یكی از نیازهای...

مقاله درباره. اعتیاد

مقاله درباره. اعتیاد لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 چكیده مقدمه: ازجملهپدیدههاییكهدربوجودآمدنبزهدیدگی(crime victim)مؤثراستاعتیادبهموادمخدرمیباشدوازآنجاكهپیشگیریمقدمبردرماناستطراحیدورههایآموزشیجهتپیشگیریاولیهمناسباست. هدفاینپژوهشتعیینتأثیرآموزشمهارتهایزندگیبرپیشگیریازاعتیادمیباشد. روشها: مطالعهحاضرنیمهتجربیبودهونمونههایآنازبینجوانانووالدینشهراصفهانبهترتیببهتعداد 20 و21 نفرانتخابشدهاند. نمونهگـیریپسازاطلاعرسـانیبصورتتصادفـیسادهصورتگرفت. دورهآموزشمهارتهـایزندگیبابرنامـهریزیمجزابرایجوانانووالدیندرهشتجلسهدرتابستان 1381 اجراگردید. اطلاعاتموردنیازقبلوبعدازآموزشتوسطسهپرسشنـامه (آگاهیوالدینوجوانانواحتمـالگرایشبهاعتیاد) جمعآوریگردیدوازطریقنرمافزارSPSSوآزمونآماریتیزوجموردآنالیزقرارگرفت. نتایج: یافتههـانشاندادمیانگیننمرهپسآزموندرجوانانووالدینبالاترازمیانگیننمرهپیشآزمونبودهوتحلیلدادههابیانگرتفاوتمعنیداربیننتایجدوآزموندردوگروهجوانانووالدینبود. بدینترتیبكهآموزشمهارتهایزندگیبرآگاهیوالدینوجوانانواحتمالگرایشجوانانبهسوءمصرفموادمخدرتأثیرداشت. بحث: برگزارید ...

تحقیق در مورد كشاورزی 13 ص

تحقیق در مورد كشاورزی 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : عوامل ظهور كشاورزی فشرده كشاورزی مدرن فشرده تنهاظرف 30تا40 سال گذشته ،در نتیجه پیشرفت های علمی وفنی كه در طی جنگ جهانی دوم و بلافاصله بعد از آن رخ داده ظهوركرد و در این مورد عوامل مربوطه عبارتند...

مدیریت زنجیره تامین2

مدیریت زنجیره تامین2 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 56 چكیده در تعامل بودن با برنامه ریزی و ذخیره سازی برای موادی كه شركت شما نیاز دارد و ساخت و تحویل محصولات و خدمات به طور تقریبی تلاش بعضی از افراد هر سازمان را به خود معطوف می كند. و این در حالی است كه مدیریت زنجیره تامین ،یا به عبارت دیگر زنجیره ارزش، فرصتهای بزرگی را برای كاهش هزینه ها و...

تحقیق در مورد كاغذ ابر و باد

تحقیق در مورد كاغذ ابر و باد لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 7 صفحه قسمتی از متن .DOC : کاغذ ابروباد زیبا مواد لازم-ماست.رنگ وروغن.سینی.کاغذ ابتداماست را داخل سینی ریخته به هم میزنیم سپس رنگ و روغن را با نفت یا تینر رقیق کرده وقطره قطره روی ماست میچکانیم بعد با چنگال یا شانه به رنگها فرم...

مقاله درباره. اصول كنترل و تنظیم بودجه دولتی

مقاله درباره. اصول كنترل و تنظیم بودجه دولتی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 اصول كنترل و تنظیم بودجه دولتی اصل تعادل بودجه تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد سه نظریه برای تعادل بودجه اندیشمندان مکتب کلاسیک آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) 1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه...

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 88 مقدمه مدیریت زنجیره تامین رویكرد جدیدی است كه در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاكم شده است . زنجیره تامین شبكه از مراكز توزیع است كه یكی از وظایف آن تبدیل مواد خام به محصولات نهایی و توزیع آنها در میان مشتریان است . مدیریت زنجیره تامین فعالیتها را طوری هماهنگ میكند كه مشتریان بتوانند محصولات را با كیفیت بالا و با...

مقاله درباره. افرینش انسان

مقاله درباره. افرینش انسان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 آفرینش انسان مقصود از اینکه فرمودند: “ولقد خلقنا الانسان” ابتداء خلقت انسان است، به دلیل اینکه در جاى دیگر درباره خلقت آدمى از گل مىفرماید: “و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین - و آغاز کرد خلقت انسان را از گل آنگاه نسل او را در خلاصهاى از آبى پشیز قرار داد” (الم سجده بنابراین آیه...

تحقیق در مورد كاربرد علم فیزیك در ورزش 26 ص

تحقیق در مورد كاربرد علم فیزیك در ورزش 26 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 26 صفحه قسمتی از متن .docx : بسمه تعالی كاربرد علم فیزیك در ورزش كاربرد علم فیزیك و علوم وابسته علم مكانیك و مكانیك زیستی " بیومكانیك " در تكنیك و مهارتهای ورزشی : حدودا از سال 1914 میلادی اهمیت استفاده...

تحقیق در مورد قیام امام حسین

تحقیق در مورد قیام امام حسین لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن .doc : امام حسین (ع ) با برادرپس از شهادت حضرت علی(ع )، به فرموده رسول خدا (ص ) و وصیت امیرالمؤمنین (ع ) امامت و رهبریشیعیان به حسن بن علی(ع )، فرزند بزرگ امیرالمؤمنین (ع )، منتقل گشت و بر...

دانلود فایل پروژه كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز ..

دانلود فایل پروژه كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز .. پروژه كارآموزی در پالایشگاه شركت نفت شیراز فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:79 مقدمه یكی از اهداف اساسی و بسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی و هماهنگ صنعت و محیط كار با دانشگاه و دانشجو می با شد كه هم در شكوفائی ورشد صنایع موثر بوده و هم دانشجویان را از یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده و علم آنها را كاربردی تر كرده و باعث...

مدیریت خرید و انبارداری 14ص

مدیریت خرید و انبارداری 14ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 14 سازمان مركزی دانشگاه آزاداسلامی دفترمطالعات وآموزش نیرو ی انسانی برنامه درسی مدیریت خرید و انبارداری شناسه :1204 ویرایش دوم :بهمن ماه1380 بسم الله الرحمن الرحیم فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 هدفهای دوره 2 شرایط شركت كنندگان 3 معیارهای ارزیابی- مدت دوره 4 عنوانها و مباحث حسابداری مقدماتی 5 انبارداری 7 سیستم خرید كالا 9 آشنایی با آیین نامه معاملات...

مقاله درباره. اعتماد به نفس و راههای افزایش آن در دانش آموزان

مقاله درباره. اعتماد به نفس و راههای افزایش آن در دانش آموزان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 اعتماد به نفس و راههای افزایش آن در دانش آموزان مقدمه :یا ایتهاالنفس المطمتئنه ا رجعی الی ربک راضیه مرضیه فا دخلی فی عبادی و ادخلیجنتی((ای نفس آرام و مطمئن برگرد به سوی پرورگار ت در حالی که هم خدا از توخشنود است و هم تو از خدا خشنود . پس داخل شو در میان...

تحقیق در مورد قلب ما چه ش

تحقیق در مورد قلب ما چه ش لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : تحقیق درباره بررسی آناتومی و طریقه کارکرد قلب قلب ما چه شکلی است و چگونه کار می کند؟ تشریح قلب قلب اساسا یک پمپ عضلانی تو خالی است که بدون توقف خون را به سراسر بدن پمپ می...

مقاله درباره. افت تحصیلی

مقاله درباره. افت تحصیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 21 تعریف افت تحصیلی كاربرد اصطلاح افت تحصیلی یا اتلاف در آموزش و پرورش، از زبان اقتصاددانان گرفته شده و آموزش و پرورش را به صنعتی تشبیه میكند كه بخشی از سرمایه و مواد اولیه را كه باید به محصول نهایی تبدیل میشد، تلف كرده و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورده است. البته كاربرد اصطلاح قصور و واماندگی در تحصیل...

مدیریت توسعه داخلی

مدیریت توسعه داخلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 27 مدیریت توسعه داخلی یك سیستم اطلاعاتی كمپس هدف:نشان دادن اینكه چطور تركیب یك پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یك سیستم اطلاعاتی كمپس را هدایت می كند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یك نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی كه توسعه را هدایت كرده است نشان داده شده است . یافتهها:بكاربردن یك تركیبی از روش توسعه...

تحقیق در مورد قران وراه تشخیص هویت انسان

تحقیق در مورد قران وراه تشخیص هویت انسان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .doc : قران وراه تشخیص هویت انسان ایحسب الانسان الّن نجمع عظامه ،بلی قادراین علی ان نسوی بنانه ؛ یا انسان گمان می کند که استخوانهای اورا جمع نخواهیم کرد،آری ما قادریم که حتی (خطوط سر)انگشتان اورا موزون ومرتب...

مقاله درباره. افت تحصیلی در ریاضی

مقاله درباره. افت تحصیلی در ریاضی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 فهرست مطالب مقدمه پیشینه تحقیق سؤالات پژوهش روش تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه روشهای تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش بحث در نتایج محدودیتهای تحقیق پیشنهادات منابع موضوع:افت تحصیلی در ریاضی 1- مقدمه : در جامعه امروز افت آموزشی و عدم موفقیت دانش آموز در مدرسه نگران کننده ترین مشکلی است که والدین و مربیان با آن...

مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی

مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی برای رسیدن به جوجه های گوشتی با رشد سریع ، تخم مرغهای قابل جوجه کشی مطلوب ، مرغهای مادر در طول دوره تولید بایستی دائما از نظر وزن ، اندازه و همچنین وزن بدن مرغهای مادر مولد کنترل گردند زیرا یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب در آمیخته های گوشتی در سال های اخیر...

تحقیق در مورد قران وراه تشخیص هویت انسان 10 ص

تحقیق در مورد قران وراه تشخیص هویت انسان 10 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه قسمتی از متن .doc : قران وراه تشخیص هویت انسان ایحسب الانسان الّن نجمع عظامه ،بلی قادراین علی ان نسوی بنانه ؛ یا انسان گمان می کند که استخوانهای اورا جمع نخواهیم کرد،آری ما قادریم که حتی (خطوط سر)انگشتان اورا...

دانلود فایل تحقیق کامل در مورد ترمز ABS، اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی ..

دانلود فایل تحقیق کامل در مورد ترمز ABS، اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی .. تحقیق کامل در مورد ترمز ABS ، اصول سیستم ترمزهای هیدرولیكی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:216 مقدمه و تاریخچه : امروزه در صنعت اتومبیل سازی حفظ ایمنی سرنشینان خودرو فوق العاده مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اینكه سیستم ترمز مهمترین بخش ایمنی خودرو محسوب می گردد ، در چند ساله اخیر پیشرفتهای زیادی در...

مقاله درباره. اسکلت بدن انسان

مقاله درباره. اسکلت بدن انسان لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 20 اسکلت بدن انسان / اسکلت بدن هر فرد از تعدادی استخوان درست شده است . ایناستخوان ها ساختار بدن را می سازند و باعث حرکتِ بدن می شوند و همچنین از اعضایداخلی بدن محافظت می کنند ضمناً انسان بالغ ۲۰۶ استخوان دربدن دارد (شکل بالا)؛حالا استخوانها ی بدنمان را بررسی می کنیم . اسکلت بدن هر فرد از تعدادی...

مدیریت بستر در سالنهای پرورش جوجه های گوشتی 6 ص

مدیریت بستر در سالنهای پرورش جوجه های گوشتی 6 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 6 مدیریت بستر در سالنهای پرورش جوجه های گوشتی مقدمه:از اصلی ترین عوامل موثر برای دستیابی به حداكثر تولید اقتصادی، مدیریت پارامترهای محیطی و بخصوص مدیریت یستر در سالن پرورش می باشد. چرا كه وجود بستر مناسب خود حكایت از مناسب بودن شرایط محیطی در سالن دارد. بطور كلی بستر به مخلوطی از فضولات دفعی طیور...

تحقیق در مورد قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره)

تحقیق در مورد قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن .doc : تحقیق درباره بررسی قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره) قرآن‏شناسی از دیدگاه امام خمینی(ره) قرآن شناسان تاكنون قرآن را از زاویه‏های مختلف نگاه كرده‏اند. همچنین افكار و اندیشه‏های امام خمینی (ره) به عنوان یك قرآن شناس برجسته...

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 191 بخش یك(املاك) روش قبول درخواست ثبت املاك ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و كیفری و غیره برای خود هدفی دارد كه یكی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاك حفظ مالكیت مالكین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالكیت افراد از...

تحقیق در مورد قرآن وگسترش جهان 5 ص

تحقیق در مورد قرآن وگسترش جهان 5 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : قرآن وگسترش جهان والسماء بنیناها بِاَیدٍ وانّا لموسعون1 ما آسمان را با قدرت بنا کردیم، وهمواره آن را وسعت بخشیدیم. تفسیر هدایت: وآسمان را به نیرو آفریدیم .«واید» ،به معنی قوت ونیرواست ،شاید کلمه بنا الهام...

تحقیق در مورد قرآن و حركت منظومه شمسی

تحقیق در مورد قرآن و حركت منظومه شمسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 11 صفحه قسمتی از متن .doc : تحقیق درباره بررسی حرکت منظومه شمسی در قرآن والشمس تجری لمستقرلها ذلک تقدیرالعزیز العلیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فلک یسبحون وخورشید که پیوسته به سوی قرارگاهش درحرکت است،این تقدیر...

مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 47 موضوع : تحقیق دربارة مدیریت اسلامی آنگونه كه باید باشد و اجراء شود . قبل از هر چیزی میخواهم مقدمهای دربارة مدیریت بیان كنم تا مطلب فوق را بهتر درك كنیم . تا قبل از انقلاب صنعتی علم مدیریت در قلمرو فلسفه قرار داشت و فلاسفه بطور غیر مستقیم روشهایی را برای حسن رفتار انسانها و روابط اجتماعی و نیز امور مربوط به...

دانلود فایل گزارش كارآموزی اداره مخابرات استان كرمانشاه، بخش تعمیرات ..

دانلود فایل گزارش كارآموزی اداره مخابرات استان كرمانشاه، بخش تعمیرات .. گروه الكترونیك گزارش كارآموزی عنوان : بررسی نحوه عملكرد مخابرات دربخش تعمیرات محل كارآموزی : اداره مخابرات استان كرمانشاه فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:33 فهرست فصل اول : تلفن سکه ای تکتا بخش اول : شرح مدار صفحه کلید دریافت سکه ی...

تحقیق در مورد قرآن و حركت منظومه شمسی 12 ص

تحقیق در مورد قرآن و حركت منظومه شمسی 12 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن .doc : قرآن وحرکت منظومه شمسی والشمس تجری لمستقرلها ذلک تقدیرالعزیز العلیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فلک یسبحون وخورشید که پیوسته به سوی قرارگاهش درحرکت است،این تقدیر خداوند قادر...

مختصری درباره شهرمان نیشابور 16ص

مختصری درباره شهرمان نیشابور 16ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 16 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز ظلم وجود ملولم و انصافم آرزوست گفت یافت می نشود گشته ایم گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست فهرست: 1- مخترصری درباره شهرمان 2- سرمقاله 3- عدالت چیست؟ 4- بی عدالتی در جهان! 5- عدالت گذشته و 6- نامه ای به بوش 7- عدالت در کشور ایران...

تحقیق در مورد قرآن و اندیشمندان معاصر 5 ص

تحقیق در مورد قرآن و اندیشمندان معاصر 5 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : قرآن و اندیشمندان معاصر دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵ قرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی، آدمی را رهنمون است و همچون خورشیدی فروزنده، کس یارای انکار خصائص و ویژگیهای گوناگون وجودی آنرا ندارد و...

مختصری از نحوه کشف نوترون 5 ص

مختصری از نحوه کشف نوترون 5 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4 مختصری از نحوه کشف نوترون در سال 1930 بث و بکر دریافتند که وقتی نمونه هایی از بور یا بریلیم با ذرات آلفا بمباران شوند، تابش هایی از آنها گسیل می شود که در آن وقت به نظر می رسید که از نوع پرتوهای گاما هستند زیرا این پرتوها فاقد بار الکتریکی بودند . فردریک ژولیو و...

تحقیق در مورد قرآن و اثرات مهم جوزمین 5 ص

تحقیق در مورد قرآن و اثرات مهم جوزمین 5 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : قرآن و اثرات مهم جوزمین قرآن از اثرات مهم جوزمین سخن می گوید: وجعلنا السّماء سقفامحفوظاً وهم عن ایاتها معرضون ما آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم ولی آنها از آیات آن روی گردانند.1 از...

تحقیق در مورد قرآن كریم نوشته چه كسی است؟

تحقیق در مورد قرآن كریم نوشته چه كسی است؟ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : قرآن كریم نوشته چه كسی است؟ با توجه به حقایق تاریخی زمان نزول قرآن، سه منبع برای قرآن می توان برشمرد: 1- اعراب، 2- محمد(ص)، 3- خداوند. درباره منبع اول بررسی خواهیم كرد كه آیا...

دانلود فایل گزارش كارآموزی2 كـاردانی عمـران شـركت ساختمانی شاهین سادات منگشت ..

دانلود فایل گزارش كارآموزی2 كـاردانی عمـران شـركت ساختمانی شاهین سادات منگشت .. گزارش كارآموزی2 رشتـه : عمـران مقطع تحصیلی : كـاردانی محل كارآموزی : شـركت ساختمانی شاهین سادات منگشت فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:32 فهرست مطالب :  مقدمه  شرح وظایف دفترفنی یک کارگاه  مشخصات محل و پروژه کارآموزی  تشریح فعالیتهای اجرایی پروژه  پلان...

مختصری از نحوه کشف نوترون 4ص

مختصری از نحوه کشف نوترون 4ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4 مختصری از نحوه کشف نوترون در سال 1930 بث و بکر دریافتند که وقتی نمونه هایی از بور یا بریلیم با ذرات آلفا بمباران شوند، تابش هایی از آنها گسیل می شود که در آن وقت به نظر می رسید که از نوع پرتوهای گاما هستند زیرا این پرتوها فاقد بار الکتریکی بودند . فردریک ژولیو و ایرن...

تحقیق در مورد قرآن كریم نوشته چه كسی است؟ 10 ص

تحقیق در مورد قرآن كریم نوشته چه كسی است؟ 10 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 10 صفحه قسمتی از متن .doc : قرآن كریم نوشته چه كسی است؟ با توجه به حقایق تاریخی زمان نزول قرآن، سه منبع برای قرآن می توان برشمرد: 1- اعراب، 2- محمد(ص)، 3- خداوند. درباره منبع اول بررسی خواهیم كرد...

مختصری در باره اقتصاد آموزش 26ص

مختصری در باره اقتصاد آموزش 26ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26 مختصری در باره اقتصاد آموزش فهرست مطالب 1. بررسی مسئله 2. تاریخ مختصر آموزش در ایران 3. عرضه و تقاضای آموزش 4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش 5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران 6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران 7. افت تحصیلی 8. شاخصهای آموزشی 9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و...

تحقیق در مورد قانون هوگ

تحقیق در مورد قانون هوگ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 5 صفحه قسمتی از متن .doc : مواد از نظر خواص به سه دسته تقسیم می شوند 1- خواص مکانیکی مواد 2- خواص فیزیکی مواد 3- خواص شیمیایی مواد خواص مکانیکی : که شامل خواص سطحی بوده مانند خاصیت کشسانی ( الاستیسیته ) ، تغییر شکل دائمی...

محیط زیست خود را حفظ کنیم (رسالت)

محیط زیست خود را حفظ کنیم (رسالت) لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 17 محیط زیست خود را حفظ کنیم. محیط زیست ما یعنی زمینی که روی آن زندگی می کنیم، هوایی که از آن تنفس می کنیم و آبی که برای آشامیدن و آبیاری زمین و پرورش ماهی ها از آن استفاده می کنیم. آب، هوا و زمین از بزگترین نعمت های خداوند هستند وظیفه همه ما محافظت از این نعمت...

تحقیق در مورد قانون هوک

تحقیق در مورد قانون هوک لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 3 صفحه قسمتی از متن .doc : قانون هوک در مکانیک و فیزیک، قانون هوک تقریبی است از رفتار برخی از مواد که آنها را کشسان خطی (ارتجاعی خطی) مینامیم. در این گونه مواد جابجایی/کرنش متناسب است با نیرو/تنش ایجاد کننده آن. به عبارت دیگر: ......

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic